143 miejsce w rankingu Liceów Ogólnokształcących, 10 miejsce w województwie, znak jakości Złota Szkoła Perspektywy 2024; 141 miejsce w rankingu maturalnym Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2024; 5 miejsce w rankingu szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl; Tegoroczni Olimpijczycy: Mikołaj Foltyn - finalista, Olimpiada Historyczna, Maja Klofczyńska, Jakub Nowak - finaliści, Olimpiada Literatury i języka polskiego, Jan Śniadach - laureat, Olimpiada jezyka angielskiego; Konkursy z indeksami na uczelnie: Alicja Cypcarz - konkurs wiedzy ekogologicznej OKAWANGO, Wiktor Zakrzewski - ogólnopolski lonkurs wydziału chemii PG
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.lo2.sopot.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Lęcki, adres e-mail: p.j.lecki@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 551 11 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna 

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się bocznymi drzwiami lub głównym wejściem, które są otwierane za pomocą kart magnetycznych. Karty posiadają pracownicy oraz uczniowie II LO w Sopocie.

Osoby obce chcące dostać się do budynku muszą skorzystać z wideofonu znajdującego się przy drzwiach. Po przedstawieniu się i określeniu celu wizyty pracownik podejmuje decyzję o wpuszczeniu lub nie na teren szkoły lub powiadamia przełożonego, który taką decyzję podejmie. Osoby z zewnątrz wpisują się do zeszytu w dyżurce woźnych.

Wejścia do szkoły – główne, jak i boczne są kontrolowane przez dyżurkę woźnych.

Wejścia są monitorowane przez system kamer.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 

Korytarze i klatka schodowa są niedostępne dla osób z zewnątrz.

II LO w Sopocie nie posiada windy, ani innych udogodnień w poruszaniu się dla osób na wózkach. Wszyscy goście jak powyżej – muszą uzyskać zgodę na wejście do szkoły i wpisać się do zeszytu w dyżurce woźnych.

Korytarze są monitorowane przez kamery.

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Na terenie II LO w Sopocie znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wjazd na teren szkoły jest chroniony przez szlaban oraz system kamer.

Pracownicy otwierają szlaban za pomocą przydzielonego sygnału telefonicznego.

Osoby z zewnątrz w celu przejazdu przez szlaban muszą skontaktować się z pracownikiem szkoły poprzez wideofon, przedstawić się i opisać cel wizyty. Pracownik podejmie decyzję o wpuszczeniu lub w razie wątpliwości skontaktuje się przełożonym, który podejmie ostateczną decyzję. Wjazd na miejsca parkingowe jest dostępne bez ograniczeń w godzinach 15:30-22:30.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Na terenie II LO obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 

Na terenie II LO w Sopocie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Kontakt z osobami wymagającymi tłumacza, jeżeli byłby konieczny odbywa się za pomocą informacji przekazywanych pisemnie – kartki i długopis dostępne są u dyżurującego pracownika.

Data dodania: 2020-04-05 15:19:20
Data edycji: 2020-04-06 20:41:10
Ilość wyświetleń: 4688

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

4. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Politechniki Gdańskiej.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej