143 miejsce w rankingu Liceów Ogólnokształcących, 10 miejsce w województwie, znak jakości Złota Szkoła Perspektywy 2024; 141 miejsce w rankingu maturalnym Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2024; 5 miejsce w rankingu szkół średnich 2024 Trojmiasto.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Uwaga! Powrót do szkoły - procedura sanitarna.

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora II LO w Sopocie

Nr 33/2020/2021 z dnia 12.05.2021 r.

 

„Procedura sanitarna pracy w II LO w Sopocie

od dnia 17.05.2021 r.”

 

Zasady podstawowe:

 

 • Należy zachować dystans społeczny tj. minimalną odległość pomiędzy osobami 1,5 m
 • Przed i po zajęciach należy przeprowadzać dezynfekcję tj. mycie powierzchni detergentem lub środkiem dezynfekującym.
 • Należy często myć / dezynfekować ręce, a także zakrywać usta i nos podczas kichania i kaszlu, unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • W przestrzeniach wspólnych należy nosić maseczkę.
 • Przed i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć należy przeprowadzać wietrzenie sal lekcyjnych, korytarzy i innych pomieszczeń pracy.

 

 1. Do II LO w Sopocie może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz komunikację środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (np. rower).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne lub o wyższych parametrach ochronnych).
 5. Wszystkim osobom wchodzącym do II LO w Sopocie jest mierzona temperatura.
 6. W przestrzeni wspólnej szkoły należy mieć prawidłowo założoną maseczkę ochronną.
 7. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Mogą to być tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Osoby takie zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
 8. Kontakt z rodzicami uczniów jest utrzymywany za pomocą poczty systemu dziennika elektronicznego Librus, a także w sytuacjach wskazanych – telefonicznie.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (szkolne izolatorium znajdujące się w przyziemiu przy wejściu głównym) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 10. Uczniowie w okresie pracy hybrydowej będą pracować w klasach rozdzielonych na odrębnych piętrach w budynkach szkoły. Po powrocie wszystkich uczniów do szkoły poszczególne klasy będą zajmować pomieszczenia lekcyjne oddalone od siebie – co drugi lub co trzecie pomieszczenie na jednym piętrze. Podczas przerw zakazane jest gromadzenie się uczniów na terenie szkoły w większych grupach.
 11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum w warunkach II LO w Sopocie możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 12. Wicedyrektor szkoły ustala indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy z uwzględnieniem godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania z boiska szkolnego.
 13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele obowiązuje:

 

 1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 2. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 3. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 4. w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.

 

 1. Szkoła zapewnia nauczycielowi maseczki, rękawiczki jednorazowe, jak i środki do dezynfekcji rąk na terenie budynków Liceum.
 2. Nauczyciele są bezwzględnie obowiązani do bardzo częstego przypominania uczniom o ogólnychzasadach higieny: częstym myciu rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochronie podczas kichania i kaszlu, jak i unikaniu dotykania oczu, nosa, ust, a także o powstrzymywaniu się od przychodzenia do szkoły w sytuacji występowania objawów chorobowych, w tym przeziębienia.
 3. Nauczyciele mają obowiązek dbać o to, aby sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne były dokładnie czyszczone i dezynfekowane. Kierownik Gospodarczy II LO w Sopocie jest obowiązany do usunięcia sprzętów znajdujących się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 4. Uczeń jest obowiązany do korzystania z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. Za wietrzenie w salach podczas zajęć odpowiadają prowadzący zajęcia nauczyciele. Nadzór nad wietrzeniem sal przed, po zajęciach, podczas gdy nauczyciel zakończy zajęcia w danej klasie, podczas przerw, a także w dni wolne od zajęć sprawuje Kierownik Gospodarczy II LO w Sopocie. Kierownik ustala harmonogram pracy pracowników działu gospodarczego w zakresie wietrzenia i dezynfekcji w dni wolne od zajęć.
 7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 8. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Uczniowie mogą korzystać z szatni szkolnej z zachowaniem dystansu społecznego i z wykorzystaniem co trzeciego wieszaka tak aby odzież wierzchnia jednej osoby nie stykała się z odzieżą innych osób. W zależności od potrzeb możliwe jest wyznaczenie dodatkowych miejsc na gromadzenie odzieży wierzchniej. Właściwe informacje na ten temat będą udzielane przez pracowników działu gospodarczego.
 12. Zajęcia pozalekcyjne oraz konsultacje organizowane w II LO w Sopocie nie mogą odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, tylko po ich zakończeniu. Zajęcia takie należy organizować po siódmej godzinie lekcyjnej w grupach do 12 osób w przypadku grup aktywności uczniowskiej i do 5 osób w przypadku konsultacji z zachowaniem określonych w niniejszej procedurze zasad sanitarnych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć osoba prowadząca jest obowiązana do zapewnienia mycia i dezynfekcji powierzchni dotykanych oraz dokładnego wietrzenia sal, w tym celu osoba ta zwraca się o wykonanie wskazanych czynności do dyżurujących pracowników działu gospodarczego.
 13. Zajęcia pozalekcyjne grup aktywności uczniowskiej oraz konsultacji, jak i lekcje nauczania indywidualnego w porozumieniu między nauczycielem a uczniem / uczniami mogą odbywać się w trybie zdalnym.
 14. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów w poniedziałki do czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00:
 15. W bibliotece można wyłącznie wypożyczyć lub oddać książki.
 16. W bibliotece może przebywać tylko jeden uczeń.
 17. W związku z oddaniem książki należy ją umieścić w pojemniku wskazanym przez bibliotekarza.
 18. Konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach wynosi 2 dni.
 19. Praca gabinetu pielęgniarki szkolnej odbywa się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Pielęgniarka szkolna jest obowiązana do obsługi uczniów z zachowaniem reżimu sanitarnego i przestrzegania wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 20. Źródełka wody pitnej na terenie szkoły pozostają wyłączone.
 21. Rodzice uczniów z chorobami przewlekłymi w przypadku, gdy z choroby takiej powinny wynikać dodatkowe środki ostrożności powinni o takiej sytuacji zawiadomić wychowawcę klasy lub bezpośrednio wicedyrektor albo dyrektora szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni

 1. Przy wejściu głównym do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są obowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, są też obowiązane do zakrywania ust i nosa maseczką.
 3. Nauczyciele są obowiązani do informowania uczniów o konieczności regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Kierownik Gospodarczy II LO w Sopocie jest obowiązany monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Kierownik Gospodarczy II LO w Sopocie jest obowiązanymonitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. Nauczyciele prowadzący zajęcia w salach są obowiązani do wietrzenia sal podczas swoich zajęć i w przerwach, jeżeli po przerwie nauczyciel pozostaje w danej sali.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Kierownik Gospodarczy II LO w Sopocie jest obowiązany do monitorowania prawidłowego postępowania w tym zakresie.
 7. Kierownik Gospodarczy II LO w Sopocie jest obowiązany do zapewnienia, aby w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Kierownik Gospodarczy II LO w Sopocie jest obowiązany do monitorowania prawidłowego postępowania w tym zakresie.
 9. W szkole zapewnia się oznaczone miejsca do wyrzucaniazużytych masek lub rękawic jednorazowych.
 10. Ze względu na ograniczone warunki lokalowe szkołydopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku i zachowaniem dystansu społecznego.
 11. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 12. Nie wolno organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. Pracownicy powyżej 60 - tego roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi nie są angażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
 3. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 6. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 7. Zgodnie z wytycznymi dyrektor szkoły podejmuje czynności w celu ustalenia miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz zarządza przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły w placówce podejmuje się czynności w celu ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. W ramach tego postępowania szkoła stosuje się do zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

Dyrektor II LO w Sopocie Jacek Gan

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 1. dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 1. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 

 

Data dodania: 2021-05-14 13:32:11
Ilość wyświetleń: 479

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

Stała współpraca II LO w Sopocie z uczelniami wyższymi:

1. z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,

2. z Wydziałem Biologii  Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

3. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym,

4. z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego,

5. z Katedrą Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Politechniki Gdańskiej.

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej